+421 948 269 123

mesaros-ZVNC-apexreality.sk

Spracovanie osobných údajov

1. Účel a obsah dokumentu

Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webovej stránky www.apexreality.sk, záujemcami o naše služby.

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi nakladané.
Vážime si Vašu dôveru, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete, a preto postupujeme pri spracovaní osobných údajov starostlivo a dodržujeme všetky platné normy, predovšetkým Nariadenie (EU) 2016/679, t.j. všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

Obsah tohto dokumentu obsahuje:

Obsah a účel dokumentu:

  • Správca osobných údajov – kto sme a ako nás môžete kontaktovať?
  • Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?
  • K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?
  • Sprístupnenie osobných údajov iným osobám
  • Informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov
  • Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv
  • Zmluva o spracovaní osobných

2. Správca osobných údajov

APEX reality s.r.o. IČO: 46 521 330, DIČ: 2023449516, zapísaný na Okresnom súde Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 28847/T so sídlom Timravy 4247/48, 920 01 Hlohovec, zodpovedná osoba Michal Mesároš – konateľ (kontaktný email: mesaros-ZVNC-apexreality.sk)

(ďalej len “Správca”)

3. Získavanie a spracovanie osobných údajov

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám vy sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť o poskytnutie údajov pri príprave zmlúv a súvisiacich dokumentov a v súvislosti s realizáciou zmlúv (t.j. v súvislosti s poskytnutím služieb), pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms, správy v aplikáciách typu fb messenger).

Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovania musíme mať váš súhlas, potom takéto údaje k danému účelu spracovávame len s vaším súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by sme vám bez poskytnutia údajov neboli schopní poskytnúť niektoré naše služby, na to vás vždy dopredu upozorníme. Povinne nám údaje poskytujete len v prípadoch, ak tak priamo ukladá zákon.

Osobné údaje môžu spadať do kategórie „bežných osobných údajov“ alebo môže ísť o zvláštnu kategóriu údajov, t.j. citlivé údaje, kde pre ich spracovanie právne predpisy stanovia prísnejšie podmienky.

A. BEŽNÉ OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACOVÁVAME:

Meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, vek, rodné číslo, telefónne číslo, e-mail, informácie o objednaných službách, informácie o tom, aké služby sme vám poskytli.

B. ZVLÁŠTNA KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (“CITLIVÉ” OSOBNÉ ÚDAJE), KTORÉ SPRACOVÁVAME:

Citlivé osobné údaje nespracovávame a ak by sme ich potrebovali spracovávať, budeme vás o tom vopred informovať.

ODPORÚČANIA NA NAŠE SLUŽBY NA WEB STRÁNKE

Vaše referencie na naše služby uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takým použitím.

KONTAKTNÝ FORMULÁR NA MAKLÉRA

V prípade kontaktovania prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného pri danej nehnuteľnosti, stlačením tlačidla “Odošli”, súhlasíte so spracovaním vami uvedených osobných údajov vo formulári (meno, e-mail, telefónne číslo). Žiadny z týchto údajov sa nezverejňuje. Vami zadané osobné údaje slúžia len na účely vášho kontaktovania daným maklérom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

4. Za akým účelom osobné údaje spracovávame a na akú dlhú dobu.

A. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY UZATVORENIA ZMLÚV A PLNENIA ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ.

Pre potreby uzatvorenia zmlúv a dodania vami objednaných služieb spracovávame tieto bežné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mail.

Právnym titulom (oprávnením) na spracovávanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvných povinností zo sprostredkovateľskej zmluvy. Takouto povinnosťou môže byť dodanie služieb, zaslanie konkrétnych pokynov a pod. Môže ísť aj o zmluvu uzatvorenú ústne, telefonicky alebo mailom.

V tomto prípade osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo pre účely oprávneného záujmu, tak ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY OPRÁVNENÝCH ZÁUJMOV.

Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, predovšetkým z uzatvorených zmlúv. V tomto prípade spracovávame osobné údaje po dobu 5 rokov po ukončení zmluvnej spolupráce, pokiaľ nedošlo k uzatvoreniu zmluvy. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacím lehotám nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou.

C. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE VÁŠHO SÚHLASU

V prípade udelenia vášho súhlasu, budeme spracovávať vaše osobné údaje k zasielaniu ponúk našich služieb. Váš súhlas budeme k tomuto spracovaniu potrebovať v prípade, že nie ste našim klientom. Ešte pred tým ako nám váš súhlas udelíte, budeme vás informovať o tom, akých údajov a k akému účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

5. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

S niektorými zmluvnými alebo zákonnými povinnosťami nám pomáhajú osoby, ktoré sú u nás v pozícii spracovateľov. Obchodní partneri sú: banky, finančno-poradenské spoločnosti, Okresné úrady, katastrálne odbory, advokátske kancelárie, znalci a pod.

Vaše osobné údaje v žiadnom prípade neposkytujeme tretím stranám.

6. Informácie o ďalších právach v oblasti ochrany údajov

A. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

C. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRÁVO “BYŤ ZABUDNUTÝ”)

V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje.

D. PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU

V prípadoch, keď osobné údaje spracovávame pre účely oprávnených záujmov, máte právo vzniesť námietku proti takému spracovaniu a potom nebudeme naďalej údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami.

E. PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ NA DOZOROVANÝ ÚRAD

Ak si myslíte, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu www.uoou.sk.

Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché, ako jeho udelenie.

Napíšete nám na e-mail: mesaros-ZVNC-apexreality.sk.

APEX reality    |    Ponuka nehnuteľností    |    Chcem predať    |    Chcem kúpiť    |    GDPR    |    Kontakt